Skip to main content

Privacybeleid

VIALIT BENELUX B.V. vindt bescherming van de privacy belangrijk en wil u zo veel mogelijk informeren en respecteren en u controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

In dit document vindt u informatie over welke gegevens verzameld worden, waarom, hoelang VIALIT BENELUX B.V. ze bewaart, wat uw privacy rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

1. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Dit privacy beleid geldt voor de persoonsgegevens die VIALIT BENELUX B.V. als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en is ook van toepassing bij gebruik van de website van VIALIT BENELUX B.V.

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we: elke verwerking van gegevens die zich als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het precies gaat, kunt u terugvinden onder punt 3 ‘Welke persoonsgegevens worden verwerkt?’. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op om het even welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke VIALIT BENELUX B.V. staat voor: Vialit Benelux B.V. Brinkhorst 1b, 7207 BG Zutphen ingeschreven bij de KvK onder nummer 57697515, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

VIALIT BENELUX B.V. verwerkt persoonsgegevens die via de persoon zelf of via de organisatie verkregen worden.

Dit betreft:

 • organisatie (naam, adres, telefoon, fax, e-mail, ondernemingsnummer, rekeningnummer)
 • naam
 • voornaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • hoedanigheid binnen de organisatie
 • taal

4. Waarvoor gebruikt VIALIT BENELUX B.V. die persoonsgegevens?

VIALIT BENELUX B.V. verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een verbintenis;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we onderworpen zijn.

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk om een van die redenen? Dan vraagt VIALIT BENELUX B.V. steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

5. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

VIALIT BENELUX B.V. doet alles binnen haar mogelijkheden om de persoonsgegevens en de privacy te beschermen. De medewerkers van VIALIT BENELUX B.V. worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. VIALIT BENELUX B.V. stelt alles in het werk om de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. Er wordt gebruikgemaakt van allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, waaronder: beveiliging met een paswoord, beveiliging van de harddisk met encryptiesoftware, firewalls, antivirussoftware. Als er zich een gegevenslek zou voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

6. Worden persoonsgegevens doorgegeven?

VIALIT BENELUX B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij:

 • dat nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van diensten. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden waarvoor VIALIT BENELUX B.V. uw gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. VIALIT BENELUX B.V. ziet erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvaders beheren en voorziet daarvoor adequate contractuele waarborgen;
 • u VIALIT BENELUX B.V. daar toelating voor geeft. Als VIALIT BENELUX B.V. in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dat met een expliciete kennisgeving waarin toelichting gegeven wordt over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking. Waar dat wettelijk vereist is, vraagt VIALIT BENELUX B.V. u om uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Welke privacy rechten zijn van toepassing en hoe kunt u die uitoefenen?

7.1 Recht van inzage

U heeft het recht om op elk ogenblik van VIALIT BENELUX B.V. te vernemen of VIALIT BENELUX B.V. al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, en als dat het geval is, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de ontvangers;
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een gratis kopie te ontvangen, na bewijs van identiteit, van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. VIALIT BENELUX B.V. kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u vraagt.
7.2 Recht op verbetering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u dan ook om ons elke wijziging te melden, met bewijs van identiteit.

7.3 Recht op wissen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn door VIALIT BENELUX B.V.;
 • wanneer u uw eerdere toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is waar VIALIT BENELUX B.V. zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden bestaan voor de (verdere) verwerking door VIALIT BENELUX B.V.;
 • wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
 • wanneer uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het verzoek, met bewijs van identiteit, tot het wissen van persoonsgegevens kan enkel door VIALIT BENELUX B.V. geweigerd worden wanneer dat gerechtvaardigd is, zoals bij het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of wegens een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
7.4 Recht op beperking

U kunt VIALIT BENELUX B.V. vragen, met bewijs van identiteit, om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is of VIALIT BENELUX B.V. de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden.

7.5 Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ‘recupereren’, na bewijs van identiteit. Dat kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft aan VIALIT BENELUX B.V. gebaseerd op toestemming of verbintenis.

U kunt VIALIT BENELUX B.V. verzoeken:

 • om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;
 • om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de doorgifte opgeeft. VIALIT BENELUX B.V. heeft het recht dit te weigeren als de doorgifte technisch niet mogelijk is.
7.6 Recht om bezwaar in te dienen

U heeft het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken, met bewijs van identiteit, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking kadert in het gerechtvaardigde belang van VIALIT BENELUX B.V. of in het algemeen belang. VIALIT BENELUX B.V. zal in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij VIALIT BENELUX B.V. dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

8. Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de goede werking van VIALIT BENELUX B.V..

9. Hoe kunt u VIALIT BENELUX B.V. contacteren?

Voor meer informatie over dit privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met VIALIT BENELUX B.V. via info@VialitBenelux.eu

10. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door VIALIT BENELUX B.V. kunt u zich wenden tot:

Autoriteit Persoonsgegevens Postadres Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl