Skip to main content

Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vialit Benelux B.V.

1 Algemeen

Onder Vialit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Vialit Benelux B.V.

2 Algemeen/toepassing

2.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij VIALIT als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3 Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van VIALIT zijn vrijblijvend.

3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

4 Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn alle prijzen af fabriek/magazijn en exclusief BTW.

4.2 Indien de verkoopprijs berekend is inclusief invoerrechten en/of andere heffingen dient ingeval tussen de dag van afsluiting van de overeenkomst en de levering een verhoging van deze rechten of heffingen plaatsvindt, koper dit meerdere aan VIALIT te vergoeden.

5 Aflevering/levertijd

5.1 Met VIALIT overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2 VIALIT is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

5.3 Aflevering geschiedt conform de definities van de laatste versie van de Incoterms.

5.4 Indien koper om welke reden dan ook de zaken niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, respectievelijk afroept, heeft VIALIT het recht de zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen stijging van rechten en heffingen en premies, zullen voor rekening van de koper zijn.

6 Transportmateriaal en emballage

6.1 Emballage waarvoor statiegeld in rekening is gebracht, wordt slechts door VIALIT teruggenomen en gecrediteerd indien deze tijdig, compleet, zich naar het oordeel van VIALIT in goede staat bevindend en franco door de koper aan VIALIT wordt geretourneerd op het door VIALIT op te geven adres.

6.2 Belading of vulling van door koper ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage is voor risico van koper, tenzij VIALIT te dien aanzien opzet of grove schuld te verwijten valt.

6.3 VIALIT is bevoegd te weigeren materiaal te beladen en/of emballage te vullen, indien dit naar de gemotiveerde mening van VIALIT niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid gesteld kunnen worden. In dat geval zal VIALIT niet aansprakelijk zijn voor de kosten die uit de daardoor ontstane vertraging voortvloeien. Onder kosten worden hier mede de kosten genoemd onder 5.4 begrepen.

7 Betaling

7.1 Facturen van VIALIT dienen op de overeengekomen vervaldag voldaan te worden op de door VIALIT aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalings- verplichtingen van de koper, ongeacht of VIALIT ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.3 In geval van niet tijdige betaling vervalt het eventuele recht op korting voor contante betaling en is de weder partij een (vertragings)rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N. V. plus de algemene bank debetrente toeslag plus 2% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

7.4 De koper is gehouden aan VIALIT alle redelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die VIALIT heeft moeten maken ter inning van de door de koper onbetaald gelaten facturen.

7.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achter een volgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

7.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door VIALIT geleverde zaken blijven eigendom van VIALIT totdat de koper alle verplichtingen uit alle met VIALIT gesloten overeenkomsten is nagekomen; indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht VIALIT zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

8.2 Door VIALIT geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder instemming van VIALIT worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3 Voor het geval dat VIALIT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan VIALIT of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VIALIT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9 Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat voor het vermoeden dat de koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van VIALIT terstond genoeg- zame en in de door VIALIT gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet voldaan heeft, is VIALIT gerechtigd nakoming van zijn verplichting op te schorten.

9.2 Indien de koper aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strek kende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.

10 Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onder- zoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de koper daarop geen beroep meer doen indien zij VIALIT daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd, indien mogelijk onder toezending van bewijsstukken, kennis heeft gegeven.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is VIALIT te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

10.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

10.5 Reclames betreffende zaken die na levering reeds op enige wijze zijn bewerkt resp. verwerkt, worden niet geaccepteerd; tevens wijst VIALIT iedere aansprakelijkheid van de hand voor gevolgen voortvloeiend uit een dergelijke ver- of bewerking.

10.6 Retourzendingen van zaken, zonder voorafgaand overleg met VIALIT, is niet toegestaan. Indien dit toch plaatsvindt, dan geschiedt zowel de verzending als de opslag na aankomst, voor rekening en risico van koper.

11 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

11.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

12 Ontbinding/bevrijding

12.1 VIALIT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst VIALIT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen; - de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

12.2 VIALIT is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VIALIT op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VIALIT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. VIALIT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen

12.4 Ingeval VIALIT de levering opschort, is koper verplicht op verzoek van VIALIT de bij de overeenkomst eventueel voorgeschreven Letter(s) of Credit te doen verlengen tot aan de nieuwe leveringsdatum.

12.5 VIALIT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop VIALIT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VIALIT niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen, zoals: werkstakingen in het bedrijf van VIALIT, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, extreme weersomstandigheden, overstromingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, boycot, vernielingen en andere stagnaties binnen het bedrijf van VIALIT, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van VIALIT niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren, worden daaronder begrepen. VIALIT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat VIALIT haar verbintenis had moeten nakomen; VIALIT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot een door haar te bepalen tijdstip, dan wel de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan wederpartij.

12.6 Indien de koper, nadat VIALIT hem daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering mee werkt, is VIALIT van zijn verbintenissen bevrijd.

13 Verzekeringen

13.1 Bij franco leveringen zijn de kosten van assurantie voor rekening van VIALIT. VIALIT is echter ten aanzien van de af te sluiten verzekeringen tot niet meer verplicht dan tot het doen verzekeren tot waarden gelijk aan het netto factuurbedrag.

13.2 De af te sluiten verzekering zal zijn tegen normaal transportrisico, derhalve niet tegen buitengewone risico’s en/of molest. Verdere aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

13.3 Ingeval van verlies of schade tijdens het transport dient VIALIT een claim in bij de assuradeur. Na ontvangst van de uitkering door VIALIT zal VIALIT deze aan de koper uitbetalen.

14 Schadevergoeding

14.1 Indien VIALIT aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VIALIT te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; VIALIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.2 VIALIT is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door VIALIT geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door VIALIT geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

14.3 VIALIT is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst; VIALIT is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde.

14.4 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij VIALIT niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden. Evenmin is VIALIT aansprakelijk voor adviezen ter zake van het gebruik van de door de koper afgenomen goederen.

15 Geschillenregeling en toepasselijk recht

Onder uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten met de koper. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VIALIT is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft VIALIT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16 Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.